Μανώλης Χατζημάρκος

ΔΙΣΚΟΙ 45 ΣΤΡΟΦΩΝ

th disc45 01

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1966)

ΕΚΔΟΣΗ COLUMBIA

Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων σου - Ότε η αμαρτωλός -
Εξέδυσαν με Εξηγόρασας ημάς.

product request